Algemene voorwaarden, VU Groningen bij Inschrijving.


■ Met de inschrijving stemt men in met deze algemene voorwaarden.
■ Men kan zich inschrijven door het invullen van het inschrijfformulier op onze website. De inschrijving
begint vanaf het verschijnen van het jaarlijks aanbod op de website tot de afsluitdatum van de inschrijving.
Deze wordt elk jaar bij het aanbod aangegeven.
Inschrijving geschiedt in volgorde van betaling van het cursusgeld, bij te veel aanmeldingen.
■ Opname van kandidaten op de inschrijflijst vindt plaats pas na het overmaken van het cursusgeld.
■ Doorgaan van cursussen: gaan door bij een minimum aantal deelnemers van 6. (maximum 14), tenzij bij
een cursus anders is vermeld.
■De VU Groningen behoudt voor zich het recht cursussen bij onvoldoende aantal aanmeldingen te
annuleren. Wanneer een cursus niet doorgaat, krijgen alle ingeschreven kandidaten en de betrokken
docent daarvan uiterlijk één week voor aanvang van de cursus bericht. De betaalde cursusgelden worden
dan volledig gerestitueerd. Indien de cursus doorgaat of is volgeboekt worden docent en cursisten zo
spoedig mogelijk in kennis gesteld.
■Wanneer lessen onverwachts uitvallen krijgen cursisten dat te horen van de cursusdocent. Deze lessen
worden in overleg met de docent ingehaald aan het eind van de cursus. Desnoods wordt de verzorging van
de lessen door een andere docent gecontinueerd (bij b.v. ziekte van docent)
■ Lesmateriaal zoals boeken dient men zelf aan te schaffen. Deze kosten zijn niet bij de cursusprijs
inbegrepen, tenzij bij de desbetreffende cursus anders staat vermeld.
■Annulering door kandidaten en restitutie:
1- Bij schriftelijke annulering door een ingeschreven kandidaat minstens 14 kalenderdagen (of eerder) vóór
aanvang van de cursus wordt het cursusgeld, verminderd met € 25 administratiekosten, gerestitueerd. Dit
indien het doorgaan van de cursus nog niet is bevestigd. Zie punt 2.
2- Bij annulering binnen 14 kalenderdagen vóór aanvang van de cursus of na bevestiging dat de cursus
doorgaat (deze kan eerder zijn dan de 14 kalenderdagen al, bij voldoende aanmeldingen) wordt er 50% van
het betaalde cursusgeld gerestitueerd.
3- Bij annulering binnen een week voor de startdatum of later vindt er geen restitutie plaats, behalve bij
schriftelijk bewezen langdurige ziekte en/of ziekenhuisopname. In dat geval vindt er 50% restitutie plaats.
4- Verzuim van lessen geeft geen recht op terugbetaling van het cursusgeld.
Certificaat: Op aanvraag kan een cursist aan het einde van een cursus een certificaat krijgen indien hij/zij
minimaal 80% van de totale lestijd van de cursus aanwezig is geweest.
Het Privacyreglement
■ Het landelijk algemene privacyreglement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens
binnen de VU Groningen, ten behoeve van cursisten, docenten en (vrijwillige) medewerkers.
■ Er worden geen persoonlijke gegevens van cursisten of docenten aan derden verstrekt.
■ Een docent krijgt de basisgegevens van cursisten uitsluitend als een cursus doorgaat.
■ De naam van de docent van elke cursus wordt bij de cursusomschrijving vermeld.
■ Met de inschrijving stemt men in met deze regeling.
■Aansprakelijkheid: Het bestuur en andere betrokkenen van de VU Groningen kunnen niet aansprakelijk
worden gesteld voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voor vermissing van persoonlijke
goederen, ontstaan tijdens door de Volksuniversiteit georganiseerde activiteiten.